82020 жылдың 18 ақпанында "Автоматтандыру және басқару", "Электр және электромеханикалық жабдықтарды техникалық пайдалану, жөндеу және қызмет көрсету" мамандықтарының ТАУ 38 және ТЭ-33 тобының студенттері оқытушы А. А. Щукинамен бірге С. Торайғыров атындағы атындағы ПМУ өткен ERG корпорациясының кәсіби бағдарлау жұмысы бойынша  іс-шарасына қатысты. Аталған іс-шара аясында "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ, "Еуроазиаттық энергетикалық корпорациясы"АҚ қызметкерлері сөз сөйледі. Қатысушыларды кәсіпорынның тарихымен және тұрмысымен таныстырды. "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ тұсаукесеріндегі презентацияда колледж директоры В. Л. Якутовпен және біздің колледж студенттері қатысқан фотосуреттер көрсетілді, бұл біздің колледждің осы кәсіпорынмен ұзақ жылдар бойы тығыз ынтымақтастығымыздың көрсеткіші, біздің балаларды жыл сайын өндірістік практикаға кейін жұмысқа орналастырумен қабылдайды. Іс-шарадан кейін студенттер оқуды аяқтағаннан кейін жұмысқа орналасу туралы ойлады.

February 18, 2020, students of TAC- 38 and TE- 33 groups of specialities "Automation and control", "Technical operation, repair and maintenance of electrotechnical and electromechanical equipment"  with the teacher Schukina A.A attended the guidance event of the ERG corporation at PSU named after S. Toraighyrov. Within the framework of the event, employees of  "Electrolysis plant", "Eurasian Energy Corporation"JSC spoke. Participants were introduced with the history and life of the enterprise. The presentation of  "Kazakhstan Electrolysis plant" JSC involved photographs with the director of our college V.L.Yakutov and our students with the company members, it is a indicator of close corporation with the company. Our students are  taken on internship every year with subsequent equipment. After the event, students seriously thought about their employment after graduation.

18 февраля 2020 года студенты групп ТАУ 38 и ТЭ-33 специальностей «Автоматизация и управление», «Техническая эксплуатация, ремонт и обслуживание электрического и электромеханического оборудования» с преподавателем Щукиной А.А. посетили профоринтационное мероприятие корпорации ERG проходившее в ПГУ им.С.Торайгырова. В рамках данного мероприятия выступили сотрудники АО «Казахстанский электролизный завод», АО «Евроазиатская энергетическая корпорация». Участников ознакомили с историей и бытом предприятия. В презентации АО «Казахстанский электролизный завод» были задействованы фотографии с директором колледжа Якутовым В.Л. и студентами нашего колледжа, это показатель долголетнего тесного сотрудничества нашего колледжа с данным